ابجکت (مبلمان محوطه بیرون) در نرم افزار معماری Revit Architecture

دانلود- ابجکت (مبلمان محوطه بیرون) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل ابجکت مبلمان محوطه بیرون ساختمان شامل وسایل بازی - نیمکت - سطل زباله - ابنما و... در نرم افزار رویت میباشد

ابجکت (مبلمان محوطه بیرون) نرم افزار معماری Revit

ابجکت مبلمان محوطه بیرون

ابجکت رویت