ابجکت (اشپزخانه) 2 در نرم افزار معماری Revit Architecture

دانلود- ابجکت (اشپزخانه) 2 در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل یک پوشه از ابجکت های اشپزخانه در نرم افزار رویت میباشد اعم از انواع اشپزخانه به طور کامل و همچنین وسایل اشپزخانه.

ابجکت (اشپزخانه)2 در نرم افزار معماری Revit Architecture

ابجکت اشپزخانه در نرم افزار رویت

ابجکت اشپزخانه

revit