ابجکت (اسانسور و ستون) در نرم افزار معماری Revit Architecture

دانلود- ابجکت (اسانسور و ستون) در نرم افزار معماری Revit Architecture

این فایل شامل دیتیل و ابجکت اسانسور و ابجکت ستون در نرم افزار رویت میباشد

ابجکت (اسانسور و ستون) در نرم افزار معماری Revit Architecture

ابجکت اسانسور

ابجکت ستون

ابجکت نرم افزار رویت

revit