پلان اتوکد 2 نمونه بیمارستان همراه با پرسپکتیو(3d cad) یکی از بیمارستان ها

دانلود- پلان اتوکد 2 نمونه بیمارستان همراه با پرسپکتیو(3d cad) یکی از بیمارستان ها

پلان اتوکد 2 نمونه بیمارستان همراه با پرسپکتیو یا تری دی کد یکی از بیمارستان ها

1. نقشه های اتوکد بیمارستان اول شامل:

پلان زیرزمین - پلان طبقه همکف - پلان طبقه اول - تحلیل سایت - پرسپکتیو ( 3d cad )

2. نقشه های اتوکد بیمارستان دوم شامل:

پلان طبقه همکف - پلان طبقه اول - تحلیل سایت

پیش نمایش قسمتی از نقشه ها

دانلود پلان اتوکد بیمارستان همراه با پرسپکتیو

پرسپکتیو و پلان اتوکد بیمارستان

دانلود نقشه های اتوکد بیمارستان

پلان اتوکد بیمارستان

تحلیل سایت بیمارستان

اتوکد بیمارستان

دانلود پلان بیمارستان

پرسپکتیو بیمارستان

دانلود نقشه های بیمارستان

دانلود اتوکد بیمارستان